fbpx

Franck d.o.o. Sarajevo sa registrovanim sjedištem na adresi Dr. Fetaha Bećirbegovića 45, (u daljnjem tekstu „Organizator“), usvajaju sljedeća:

RAVILA PROMOCIJE
„Franck kafu biraj, zagrebi i uživaj“

  1. Opšte odredbe
  1. Organizator je donio odluku o organizovanju promocije pod nazivom „Franck kafu biraj, zagrebi i uživaj“ (u daljnjem tekstu „Promocija“), koja će se sprovesti u svim objekatima koji pripadaju trgovinskom lancu Robot d.o.o , koji posluje u Bosni i Hercegovini.

Navedena Promocija će biti organizovana u skladu sa ovdje navedenim pravilima (u daljnjem tekstu „Pravila“)

  1. Naziv promocije je Franck kafu biraj, zagrebi i uživaj (u daljnjem tekstu: Promocija).
  1. Promocija počinje 1.4.2022. godine i traje do 31.5.2022 godine ili do isteka zaliha Franck kartica iz člana 3 ovog Pravila, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije (u daljnjem tekst: Trajanje promocije).

1.4. Promocija se organizuje u svrhu promocije Franck mljevene kafe.

1.5. Pravo učešća u promociji imaju isključivo državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

1.5.1. Pravo učešća u promociji nemaju sljedeća lica:

(i) lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod organizatora kao i njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i djeca.

(ii) lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizaciji promocije, i/ili izvlačenju poklona, i/ili imaju pristup podacima vezanim za organizovanje promocije, te njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i djeca.

2. Uslovi za učešće u Promociji

2.1. U Promociji učestvuje asortiman Franck mljevene kafe (sve gramaže) koji je dostupan u Robotovim prodajnim objektima navedenim u članu 3.1. (u daljnjem tekstu: Prodajni objekti).

2.1.1. Potrošač uz kupvinu minimalno 500g Franck mljevene kafe uz prikazan fiskalni račun stiče pravo na grebalicu na kojoj je jedna od nagrada.

Na primjer: Potrošač je prilikom kupovine proizvoda iz asortimana prodajnog objekta (koji su prikazani na fiskalnom računu), kupio Franck mljevenu kafu težine 500g (jedan artikal od 500g ili više artikala koji su u zbiru minimalno 500g). Nakon printanja fiskalnog računa na kasi jednog od objekata sa spiska iz tačke 3.1 dobit će od strane kasirke Robota jednu grebalicu na kojoj je jedna od vrijednih nagrada. Potrošač će dobiti grebalicu isključivo uz prikazan fiskalni račun kao dokaz o kupovini 500g Franck mljevene kafe a isti račun će biti potpisan od strane kasirke kako ne bi došlo do zloupotrebe.

2.2. Potrošač nema pravo da učestvuje u Promociji i neće dobiti Franck grebalicu ukoliko je količina kupljene Franck mljevene kafe ispod 500g a ista mora biti iskazana na fiskalnom računu i kupljena u jednom od Robotovih objekata.

3.1. Objekti koji učestvuju u promociji:

. Prodajni objekti

4. Franck grebalica

4.1. Svaka Franck grebalica je dobitna, odnosno svaki potrošač koji je dobio Franck grebalicu stiče pravo na poklon koji je označen na kartici.

4.2. Sa spoljašnje strane se nalaze informacije o nazivu Promocije, te polje sa emulziojm ispod kojeg je jedna od nagrada. Skidanjem (grebanjem) emulzije sa polja potrošač će vidjeti koju je nagradu tačno dobio te će je preuzeti u objektu ili će je naknadno dobiti ako se radi o glavnim nagradama.

4.3. Svaka Franck grebalica daje pravo dobitniku na jedan od sljedećih poklona:

1. Dr.Pasha Lip Scrub by Franck

2. Dr.Pasha Sapun Kafa i karanfilić by Franck

3. Kišobran

4. Šoljica sa tacnom

5. Džezva

6. Mikrovalna pećnica

7. TV

8. Frižider

9. Veš mašina

5. Preuzimanje poklona

5.1. Nakon dobijanja fiskalnog računa, potrebno je da potrošač zaposlenom na kasi (u daljnjem tekstu: Zaposleni) u Prodajnom objektu iz člana 3.1., pokaže fiskalni račun i preuzme onoliko Franck grebalica na koliko je ostvario pravo.

5.2. Pošto potrošač preuzme Franck grebalice, potrebno je da ukloni prekriveni sadržaj polja sa emulzijom kako bi vidio koji je poklon iz člana 4.3. označen na grebalici i potom preda grebalicu natrag Zaposlenom na kasi. Nakon što potrošač preda natrag Franck grebalicu, Zaposleni na kasi će mu uručiti poklon ukoliko je poklon koji je označen na kartici od 1 do 2 tačke 4.3 pravilnika.

Ukoliko je poklon koji je označen na kartici od broja 3 do broja 9 iz tačke 4.3 potrebno je da se potrošač ostavi kontakt zaposleniku koji će ga povezati sa Franck komercijalistom koji će organizovati dostavu poklona.

5.3. Ukoliko se desi da u nekom od Prodajnih objekata nema dovoljno grebalica i poklona, tako da potrošač ne može da preuzme poklon koji je prikazan na Franck grebalici, potrošač će biti informisan u kojem najbližem objektu je preostalo Franck grebalica te će biti upućen na isti.

5.4. Zaposlenik na kasi Robota se potpisuje na račun po osnovu kojeg izdaje grebalicu i vraća račun kupcu. Ukoliko je u pitanju nagrada koju oni uručuje uzima grebalicu i arhivira je kako bi je vratio organizatoru nakon završetka programa lojalnosti. Ukoliko je na grebalici nagrada koja će ići preko uposlenika Franck-a, vraća je kupcu uz molbu da ostavi kontakt broj kako bi bio kontaktiran od strane odgovorne osobe.

5.5. Potrošač stiče pravo na Franck grebalicu i pripadajući poklon isključivo pod uslovom da Zaposlenom na kasi pokaže fiskalni račun za obavljenu kupovinu Franck mljevene kafu u minimalnoj količini 500g. Potrošač gubi pravo da preuzme Franck grebalicu ukoliko je fiskalni račun poderan, precrtan ili na bilo koji drugi način oštećen ili u takvom stanje da nije moguće nesumnjivo utvrditi na koliko Franck grebalica potrošač ima pravo.

5.6. Dobitnikom Franck grebalice i pripadajućeg poklona smatra se lice koje je osoblju prodajnog objekta na kasi predalo račun nezavisno od toga koje je lice obavilo kupovinu, platilo Franck proizvode i po tom osnovu dobilo fiskalni račun.

5.7. Organizator će obezbjediti da se u svim Prodajnim objektima tačka 3.1 u toku trajanja Promocije nalazi dovoljan broj Franck grebalica i pripadajućih poklona koje će dobitnici moći da preuzmu pošto predaju na uvid fiskalni račun.

6. Pitanja u vezi promocije

6.1. Potrošači mogu postavljati pitanja u vezi sa promocijom na Web stranici u okviru privatne poruke putem Franck Web-a info@franck.eu ili na facebook stranici Robota.

7. Završne odredbe

7.1. Promocija se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju programa.

7.2. Potrošači će o eventualnom prekidu promocije biti obaviješteni putem Franck Web ili Robot web stranice www.robot.ba

U Sarajevu,

Franck d.o.o Sarajevo

„Franck kafu biraj, zagrebi i uživaj“