Kupi VIR Proizvod i osvoji - Robot

Kupi VIR Proizvod i osvoji

Na temelju članka 17. Zakona o igrama na sreću FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 48/15 i 60/15) i čl. 7. Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara (“Službene novine FBiH broj: 30/16) Direktor društva “ROBOT GENEREAL TRADING Co“ d.o.o., dana 21.05.2019. godine donosi slijedeća:

„PRAVILA I USLOVE UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI“

Član 1: PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre “KUPI VIR PROIZVOD I OSVOJI“ je Robot General Trading Co d.o.o. Sarajevo (sjedište: Rajlovačka cesta broj 41, Sarajevo ID broj: 4200442090002), u daljem tekstu: Priređivač.

Član 2: SVRHA, TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se priređuje s ciljem promocije priređivača, nagrađivanja vjernosti kupaca i poboljšanja prodaje robe iz asortimana priređivača.

Nagradna igra “KUPI VIR PROIZVOD I OSVOJI“ počinje 13.06.2019. godine i traje do 13.07.2019.

godine.

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama, na web stranici http://robot.ba/ i na Facebook stranici “Robot B&H“

Član 3: FOND NAGRADA

Fond nagrada sastoji se od:

NagradeKoličinaJedinična vrijednostUkupno u KM
  u KM sa PDV-om 
     
Veš mašina Electrolux1550 KM550 KM
      
AWT pegla250 KM100 KM
      
ROBOT GENERAL TRADING520 KM100 KM
Co d.o.o. Sarajevo     
      
UKUPNO8 750 KM 
      

Vrijednost nagradnog fonda: 750,00 KM (slovima: sedamstotinapedeset konvertibilnih maraka)

***Nagrade nisu zamjenjive za novac, a Priređivač ne odgovara za eventualne greške i neispravnost proizvoda“

Član 4: PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sva fi zička lica s prebivalištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, osim zaposlenika Priređivača, te članova njihovih užih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu ( roditelj, djeca, supružnik )

Član 5: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Pravo sudjelovanja imaju sva fi zička lica iz člana 4. ovog pravilnika, koja u razdoblju od 13.06.-13.07.2019. godine, u bilo kojim prodajnim centrima “Robot General Trading Co“ d.o.o. na području FBiH, kupe najmanje 1 VIR proizvod, te na poleđini računa upišu lične podatke (ime, prezime, adresu i kontakt broj telefona) i ubace račun u nagradnu kutiju na prodajnom mjestu. Kupac može sudjelovati sa neograničenim brojem kupona/računa, koji odgovaraju propisanim pravilima. Kuponi/računi koji ne budu odgovarali propisanim pravilima smatrat će se nevažećima. Da bi sudjelovali u ovoj nagradnoj igri, svi zaprimljeni računi moraju biti originalni.

Član 6: IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Izvlačenje nagrada će biti javno.

Izvlačenje dobitnika održat će se 20.07.2019. godine u Robot poslovnici u Rajlovcu, ul. Rajlovačka cesta broj 41.

Ispravnost izvlačenja nagrada će nadgledati tročlana komisija koju će imenovati sam Priređivač. Komisija će provjeriti jesu li ispunjeni svi uslovi iz ovih Pravila. Tokom izvlačenja sačinit će se zapisnik, koji će sadržavati sve elemente propisane čl. 12. tačka 4. Pravilnika (“Sl. Novine FBiH broj: 30/ 16).

Dobitnici u nagradnoj igri koji ne ispunjavaju uvjete iz ovih pravila neće se uzimati u obzir niti će se objavljivati imena tih dobitnika, a isti će se posebno zapisnički utvrditi.

Član 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Imena dobitnika nagradne igre objavit će se na web stranici http://robot.ba/ i na Facebook stranici “Robot B&H“ u roku od 3 dana od dana izvlačenja.

Svi dobitnici će biti obaviješteni pismeno u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Nagrada se preuzima u najbližim prodajnim prostorijama priređivača.

Dobitnici su dužni svoje nagrade preuzeti u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ukoliko dobitnici ne preuzmu nagradu u ostavljenom roku, ponovno će se pozvati da preuzmu nagradu (naknadni rok od 8 dana), a sve sukladno čl 14. stav 3. Pravilnika. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

Prilikom preuzimanja nagradne igre dobitnik je obavezan potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Potpisivanjem izjave ili pak istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obaveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

Član 8: PUBLICITET

Sudjelovanjem u nagradnoj igri Kupac daje saglasnost da Priređivač pohrani njegove lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici cu saglasni da se, (ako postanu dobitnici neke od nagrada), njihova imena, adresa i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u printanom, slikovnom, audio i video materijalu.

Član 9.

Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri, kupac defi nitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uslov za učešće u nagradnoj igri. Upisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi.

Član 10.

Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo i ista budu objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji FBiH, na web stranici http://robot.ba/ i na Facebook stranici “Robot General Trading Co“ d.o.o.

Član 11.

Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti ili obustaviti čitavu nagradnu igru ako se nagradna igra ne bude mogla provesti iz razloga više sile, uključujući zarazu računalnim virusom, računalne pogreške, manipulaciju, neovlašteni zahvat, prevaru, tehnički kvar, ljudsku pogrešku ili bilo koji drugi razlog koji je izvan kontrole Priređivača, a koji ugrožava ili utiče na upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravnu provedbu nagradne igre.

Član 12.

Sve eventualne sporove vezane za nagradnu igru, rješavat će Općinski sud u Sarajevu

Napomena: pravilnik je odobren rješenjem Federalnog ministarstvafinansija FBiH,broj 05-15-1-532/19-T.B. od 06.06.2019. godine.