Pravilnik nagradne igre - Robot

Pravilnik nagradne igre

LEDO d.o.o., Industrijska zona Tromeđa bb, 88260 Čitluk, PDV: 227031530007 , zastupano po Direktoru Društva Peri Radmanu (u daljnjem tekstu Organizator), donosi PRAVILA PROMOTIVNOG NATJEČAJA “SVI NA QUATTRO I POKLONE ”

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

1. Promotivni natječaj priređuje i organizira: LEDO d.o.o. Čitluk, u daljnjem tekstu: Organizator.

2. Prema ovim Pravilima Organizator priređuje Promotivni natječaj pod nazivom: ” Svi na Quattro i poklone“ (u daljnjem tekstu: Promotivni natječaj).

SVRHA I PODRUČJE PROMOTIVNOG NATJEČAJA

Članak 2.

1. Promotivni Natječaj se provodi u svrhu promocije robe iz proizvodnog i trgovačkog asortimana Organizatora te ostvarivanje promidžbenih učinaka te unapređenja prodaje.

2. Promotivni materijali će biti dostupni na službenoj stranici organizatora www.ledo.ba za cijelo vrijeme trajanja promotivne kampanje.

3. Pravila će biti objavljena na www.ledo.ba, i biti će dostupna na www.ledo.ba za cijelo vrijeme trajanja Promotivnog natječaja.

TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA PROMOTIVNOG NATJEČAJA

Članak 3.

1. Promotivni natječaj trajati će od 01.04.2019. godine do 31.05.2019. godine, na cijelom području Bosne i Hercegovine.

SUDIONICI

Članak 4.

1. U Promotivnom natječaju mogu sudjelovati svi građani – sudionici Promotivnog natječaja , državljani Bosne i Hercegovine i to oni koji prihvaćaju Pravila natječaja koja će biti objavljena na web stranicama Društva www.ledo.ba. U Promotivnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici LEDA d.o.o. Čitluk i članovi njihove uže obitelji.

NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 5.

1. Za sudjelovanje u Promotivnom natječaju Sudionik treba, u vrijeme trajanja natječaja, skupiti dovoljan broj poklopaca sladoleda Ledo Quattro 1650ml, nazvati 0800 800 08 ili poslati e-mail na svojom imenom i prezimenom te adresom i kontakt brojem na ledo@ledo.ba te će dostavljač In time doći na vrata sudionika te preuzeti poklopce sladoleda Ledo Quattro 1650ml te uručiti pripadajući poklon.

2. Sudionik može neograničen broj puta skupiti dovoljan broj poklopaca.

3. Organizator uzima u obzir isključivo poklopce sladoleda Ledo Quattro od 1650ml najavljene Organizatoru na način opisan st. 1 ovoga članka najkasnije do 31.05.2019. u 23:59 sati.

NAGRADE

Članak 6.

1. Svatko tko sakupi 6 poklopaca Ledo Quattro sladoleda 1650ml dobiva ručni frižider, a svatko tko sakupi 10 poklopaca Ledo Quatro sladoleda 1650ml dobiva sklopivu stolicu.

2. Nagradni fond sačinjavaju sljedeće nagrade:

– Sklopiva stolica, pojedinačne vrijednosti 50,00 KM
– Ručni hladnjak, pojedinačne vrijednosti 18,00 KM
– Sudionici u Promotivnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.

OBJAVA DOBITNIKA

Članak 7.

1. Objava dobitnika nagrada iz čl. 6 izvršit će se dana 04.06.2019.

2. Rezultati će biti objavljeni na www.ledo.ba.

JAMSTVO DODJELE NAGRADA

Članak 8.

1. Za dodjelu nagrada iz čl.6. dobitniku jamči LEDO d.o.o. Čitluk.

2. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

MALOLJETNICI I OSOBE S OGRANIČENOM POSLOVNOM SPOSOBNOŠĆU

Članak 9.

1. Dobitnik dobivenu nagradu iz čl. 6. st. 1 ovih Pravila preuzima osobno. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste.

2. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže s Pravilima natječaja.

3. Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva osoba stječe pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja.

PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 10.

1. Rok u kojem se dobitnik nakon javljanja Organizatoru da je sakupio dovoljan broj poklopaca, mora javiti Organizatoru radi preuzimanja nagrade putem dostavne službe iznosi 3 dana od dana u kojem je obavijestio o Organizatora na način propisan čl. 5 o činjenici da je sakupio dovoljan broj poklopaca .

2. Ukoliko se dobitnik u gore navedenom roku iz st. 1. ovog članka nije javio Organizatoru, Organizator će dobitnika ponovno u roku 3 dana obavijestiti o preuzimanju nagrade. Dobitnik je dužan u naknadnom roku od 3 dana od dana primitka obavijesti javiti se Organizatoru radi preuzimanja nagrade.

3. Ako dobitnik niti u naknadnom roku iz st. 2. ovog čl. ne podigne nagradu, gubi pravo na istu.

KOMISIJA ORGANIZATORA

Članak 11.

1. Uprava Organizatora imenovat će Komisiju koja se sastoji od tri člana, koja će pripremiti i kontrolirati tijek promotivnog natječaja i o tome sačiniti zapisnik.

PREKID PROMOTIVNOG NATJEČAJA

Članak 12.

1. Organizator može prekinuti Promotivni natječaj samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Organizatora.

2. Organizator će o prekidu obavijestiti javnost putem medija iz čl. 1. ovih Pravila.

AUTENTIČNO TUMAČENJE PRAVILA

Članak 13.

1. U skladu sva Pravila potpisuje Direktor Društva. Organizator si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje predsjednik Uprave Organizatora.

2. Sudionici Promotivnog natječaja sudjelovanjem pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Organizatora.

PRAVILA PRIVATNOSTI

Članka 14.

1. Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u promotivnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

2. Svaki sudionik prijavljuje se imenom, prezimenom, adresom te e-mail adresom telefonski ili elektronskom poštom na sladoled@ledo.ba. Ime i prezime moraju biti isti kao na osobnoj iskaznici ili drugom službenom dokumentu sudionika.

3. Ako ste izabrani kao dobitnik ovog promotivnog natječaja, Organizator će Vaše ime, prezime adresu i fotografiju objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu samo ako ste za to dali izričitu privolu. Također, ako ste za to dali izričitu privolu, Organizator može Vaše osobne podatke obrađivati u promotivne svrhe putem društvenih mreža i drugih digitalnih i tiskanih medija. Ako je sudionik ovog promotivnog natječaja maloljetna osoba ili osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću, takvu privolu u njeno ime može dati nositelj roditeljske odgovornosti odnosno imenovani skrbnik osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću.

4. Prijavom na ovaj promotivni natječaj možete Organizatoru dati izričitu privolu da Vaše osobne podatke može obrađivati u svrhu obaviještenosti Newsletter marketinškim porukama (uključujući e-mail, banner i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku ovog natječaja, kao i o drugim informacijama iz ponude tvrtke Ledo d.o.o Ako je sudionik ovog promotivnog natječaja maloljetna osoba ili osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću, takvu privolu u njeno ime može dati nositelj roditeljske odgovornosti odnosno imenovani skrbnik osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

1. U slučaju spora između sudionika promotivnog natječaja i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Mostaru.

2. Organizator ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Organizator i osobe koje sudjeluju u provođenju promotivnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

3. Sudjelovanjem u Promotivnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

4. Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja, ukoliko se radi o dobitniku iz Čl. 11., st. 2. i 3. ovih Pravila.

U Čitluku, 01. 04. 2019. godine.
Direktor Društva Pero Radman

Podijelite ovu nagradnu igru: